NOWY PSZOK DZIAŁA JUŻ 5 MIESIĘCY!!!

Projekt pn. Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie ma na celu poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie, zmniejszanie masy odpadów przekazywanych do składowania.

W ramach projektu rozbudowana została wiata magazynowa składająca się z 6 boksów (papier, plastik, szkło, bio, wielkogabaryty, gruz), zakupiono 3 mobilne kontenery oraz utwardzony został teren przed wiatą. Wiata służy do magazynowania  odpadów innych niż niebezpieczne w ilości do 8 ton na dobę. Utwardzony teren przed wiatą spełnia funkcję placu manewrowego. W ramach projektu zrealizowaliśmy również kampanię edukacyjno – informacyjną w zakresie ekologii i zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Odwiedziło nas ponad 400 uczniów z terenu miasta i gminy Końskie.
 
PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków lub altan takie jak m.in.:
– odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe,
– odpady zielone,
– zużyte opony,
– elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również baterie czy akumulatory.
 
Czynności te są realizowane poprzez sprawne działanie zmodernizowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Końskich. Od czasu otwarcia, tj. od dnia 30.03.2022 r. PSZOK odwiedziło prawie 1200 mieszkańców.
Na dzień dzisiejszy mieszkańcy oddali  łącznie ponad 368 ton odpadów, w tym m.in.:
– opakowania z papieru i tektury – 1,23 t.,
– opakowania z tworzyw sztucznych – 0,84 t.,
– zużyte opony – 2,32 t.,
– odpady z betonu oraz gruz – 63,35 t.,
– odpady ulegające biodegradacji – 124,77 t.,
– odpady wielkogabarytowe w tym drewno – 95,86 t.
 
Projekt pn.: „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.
Skip to content