Podpisanie umowy na „Budowę wiaty do składowania odpadów”.

W dniu 14.10.2021 r. w wyniku rozstrzygniętego postępowania o zamówienie publiczne pn. „Budowa wiaty do składowania odpadów”, została podpisana umowa pomiędzy: Mirosławem Perlakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „PERMIR” MIROSŁAW PERLAK, ul. Piekoszowska nr 359D, 25-645 Kielce
a
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Końskich Spółka z o. o., 26 – 200 Końskie, ul. Spacerowa 145.
Umowa dotyczy między innymi budowy wiaty do magazynowania odpadów oraz utwardzenia placu przed wiatą wraz z oświetleniem. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 14.02.2022 roku za kwotę 975 530,44 zł brutto.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”. Projekt pn.: „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”. Numer umowy o dofinasowanie: RPSW.04.02.00-26-0008/19-00 z dn. 31.03.2021 r.

Skip to content