PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY NASZE STANOWISKO!

W związku z doniesieniami medialnymi, które naruszają dobre imię naszej Spółki, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w strukturach Przedsiębiorstwa działa Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. W zakładzie prowadzonych jest kilka procesów polegających na przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadów. Jednym z nich jest proces segregacji. Wszystkie odpady zebrane w sposób selektywny podlegają sortowaniu. W procesie tym z odpadów wysortowywane są takie surowce jak:

 • Bezbarwna butelka PET,
 • Niebieska butelka PET,
 • Zielona butelka PET,
 • Butelka PET (inne kolory niż wyżej),
 • Odpad tworzyw sztucznych HDPE (chemia gospodarcza),
 • Odpad z tworzyw sztucznych PP (meble ogrodowe, doniczki),
 • Stłuczka opakowań szklanych,
 • Papier i tektura,
 • Opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku i soczkach),
 • Opakowania po kefirach i jogurtach,
 • Folia,
 • Odpady metali żelaznych,
 • Odpady metali nieżelaznych,

które następnie po dokonaniu analizy aktualnych cen rynkowych, z ich zastosowaniem są zbywane do zainteresowanych podmiotów. Niesegregowane, zmieszane odpady komunalne, również podlegają przetworzeniu. Wyselekcjonowane w tym procesie odpady o kodzie 19 12 12 (tzw. frakcja kaloryczna), z uwagi na zakaz składowania muszą zostać zagospodarowane przez podmioty zewnętrzne, głównie cementownie. Na zagospodarowanie tego typu odpadów organizowane są postępowania przetargowe, w wyniku których zostają wyłaniani odbiorcy oferujący najniższe i najkorzystniejsze ceny. W ogólnej masie tego rodzaju odpadów znajduje się również część odpadów zebranych w sposób selektywny, która nie nadaje się do recyklingu.

Przedsiębiorstwo w ramach wygranych postępowań przetargowych, z zastosowaniem zasad konkurencyjności obsługuje sześć gmin, jedną przy udziale podwykonawcy. Wszystkie zebrane tam odpady podlegają przetwarzaniu i zagospodarowaniu na terenie PGK. Zatem stwierdzenie, że Przedsiębiorstwo zbywa nieposortowane odpady stanowi naruszenie dobrego imienia Spółki.

Dodatkowo selektywnie zebrane odpady biodegradowalne, na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poddawane są procesowi kompostowania, w wyniku którego Zakład produkuje tzw. „Polepszacz glebowy Końskie”. Produkt ten również jest zbywany.

W 2021 roku postawiliśmy na wdrażanie dobrych nawyków związanych z dbaniem o środowisko. Ważną kwestią jest konieczność kształtowania od najmłodszych lat prawidłowych postaw ekologicznych wśród dzieci. Od maja 2021 roku w siedzibie PGK organizowaliśmy prelekcje dla najmłodszych. Łącznie w latach 2021 – 2023 roku odwiedziło nas około 750 uczniów, którzy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami. Spotkania podzielone były na dwie części. Pierwsza obejmowała wykład wraz z praktyczną nauką segregacji odpadów komunalnych, w drugiej grupy zwiedzały Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Uczniowie mogli na własne oczy zobaczyć cały proces przerobu i odzysku surowców z odpadów. Akcje edukacyjne są kontynuowane także w 2024 roku. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji, które są przekazywane dzieciom biorącym udział  w warsztatach edukacyjnych.

W załączeniu prezentujemy film ilustrujący proces sortowania odpadów zebranych w sposób selektywny oraz zdjęcia przedstawiające udział najmłodszych w organizowanych przez Przedsiębiorstwo spotkaniach edukacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że przedstawiony przez nas stan faktyczny wygląda zgoła inaczej od krzywdzących naszą Spółkę wypowiedzi medialnych.


Skip to content