Prace przy budowie PSZOK posuwają się mocno do przodu!

Zobaczcie sami.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”. Jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.

Skip to content