Projekt pn. Rozbudowa PSZOK w okresie trwałości projektu.

Minął właśnie rok od zakończenia projektu pn. „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie”. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie udziału odpadów zbieranych w sposób selektywny. Wybudowana została wiata magazynowa składająca się z 6 boksów, przeznaczona na papier, plastik, szkło, bio, wielkogabaryty (meble, elektrośmieci), gruz (np. odpady budowlane i poremontowe). Ponadto zakupiono 3 mobilne kontenery oraz dokonano utwardzenia terenu przed wiatą. W ramach projektu przeprowadzona została kampania edukacyjno – promocyjna dotycząca zasad segregacji odpadów oraz informacji o gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów wg wskaźnika GUS wynosi obecnie 33 391 osób.

Od początku działania zmodernizowanego PSZOK zebrano blisko 1300 ton odpadów, w tym największe ilości stanowią: odpady ulegające biodegradacji – 430,25 t, odpady wielkogabarytowe – 262,57 t, gleba i ziemia- 208,11 t. Najmniej dostarczono: zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 0,05 t, tekstyliów – 0,19 t oraz opakowań z tworzyw sztucznych – 1,42 t. Pozostały asortyment stanowiły m.in.: opakowania z papieru i tektury – 2,64 t, opakowania ze szkła 1,50 t, zużyte opony – 7,56 t, odpady i zmieszany odpady betonu oraz gruz – łącznie 207,42 t, drewno 123,22 t.

Odpady do PSZOK dostarczane są przez mieszkańców gminy Końskie samodzielnie i są przyjmowane bezpłatnie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.

Skip to content