Trwają prace związane z rozbudową PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców miasta i gminy Końskie.

W ramach projektu zostanie rozbudowana wiata magazynowa oraz utwardzony teren przed wiatą. W projektowanej wiacie odbywać się będzie magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 8 ton na dobę. Utwardzony teren będzie spełniał funkcję placu manewrowego. Dodatkowo zakupione zostały 3 kontenery mobilne.
Projekt pn.: „Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działanie 4.2. „Gospodarka odpadami”.

Skip to content