Zmodernizowana linia w okresie trwałości projektu

Mija pierwszy rok trwałości projektu pn. „Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich”. Jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami). Wartość projektu wynosiła 1 946 475,00 zł,
a dofinansowanie z UE: 1 337 212,50 zł.

Przedsięwzięcie obejmowało:

– rozbudowę linii przerobu odpadów poprzez dostawienie dodatkowego taśmociągu,

– zakup ładowarki chwytakowej służącej do podawania odpadów na linię,

– przeprowadzenie ekologicznej kampanii edukacyjnej.

Dzięki inwestycji zwiększyła się przepustowość linii, nie dochodzi już do zalegania odebranych odpadów
w hali wielofunkcyjnej. Są one sortowane i na bieżąco przerabiane. Doposażenie Zakładu w ładowarkę przyczyniło się zwiększenia efektywności pracy. Załadunki są szybsze, nie pojawiają się przestoje
w podawaniu śmieci na linię. Mechanizm segregacji i rozdrabniania odpadów przebiega bardziej dynamicznie. Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów wynosi 40 000 Mg/rok.

W czasie trwania projektu w ramach kampanii edukacyjnej odbywały się pogadanki ekologiczne połączone z wizytą w siedzibie PGK w Końskich. Wydrukowano i rozdysponowano wśród mieszkańców foldery zawierające zasady segregacji odpadów, stworzona została platforma internetowa https://segregujemyodpady.pl/.

Osiągnięto cel bezpośredni projektu – usprawniony proces przetwarzania odpadów i przygotowania ich do recyklingu przyczynia się do zmniejszenia ogólnej ilości masy odpadów przekazywanych do składowania, co  pozytywnie wpływa na poprawę środowiska naturalnego obsługiwanych terenów.

Skip to content