O Firmie

M
"

Zobacz

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. (PGK) prowadzi obsługę komunalną mieszkańców miasta i gminy w zakresie odbioru, transportu i składowania odpadów, a także świadczy usługi w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg, chodników, utrzymania zieleni i zarządzania Targowicą Miejską.

Władze Spółki to:

 • Zgromadzenie Wspólników – właścicielem Spółki jest Miasto i Gmina Końskie, które posiada 100% udziałów.
 • Rada Nadzorcza – w składzie:
 1. Adrian Pękacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Krzysztof Ciupa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Andrzej Wojnowski – Członek Rady Nadzorczej
 • Zarząd – osobą uprawnioną do reprezentacji jest
  Prezes Zarządu: dr inż. Waldemar Pietrasik

HISTORIA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. funkcjonuje od 1 czerwca 1994 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Przedmiotem działalności była działalność produkcyjna, usługowa i handlowa m.in. w zakresie wodociągów, kanalizacji i oczyszczania ścieków, oczyszczania miasta i eksploatacji wysypisk śmieci, zieleni miejskiej, targowisk, energetyki cieplnej, usług pogrzebowych, usług transportowych.

Obecnie podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Końskie dotyczącego zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zgodnie z klasyfikacją PKD, spółka głównie zajmuje się obróbką i usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne, zbieraniem odpadów, odzyskiem surowców z materiałów segregowanych, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, działalnością związaną z rekultywacją, usługami związanymi z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Firma realizuje liczne kontrakty, w tym w zakresie:

 • odbioru odpadów z gmin należących do powiatu koneckiego: Końskie, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Stąporków,
 • zimowego i letniego utrzymania dróg (wieloletni kontrakt z GDDKiA z Kielc – dotyczący DW 42 i DW 74).
 • usług porządkowych i utrzymania zieleni na terenie gminy Końskie.

Dane identyfikacyjne
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o. o.:

NIP: 658-00-07-765

REGON: 290451982

Numer rejestrowy BDO: 000004303

KRS: 0000063823, Sąd Rejonowy X Wydział Rejestrowy w Kielcach,
ul. Warszawska 44

Kapitał Zakładowy: 8 303 000,00 PLN

Skip to content