Rozbudowa PSZOK na terenie RZZO dla mieszkańców gminy Końskie

M
"

Zobacz

Projekt zakładał kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym usprawnienie procesu recyklingu i odzysku odpadów. Wybudowano wiatę do składowania odpadów z podziałem na 6 boksów. Poszczególne boksy służą do magazynowania odpadów innych niż niebezpieczne, tj.: opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, odpadów szklanych, zmieszanych odpadów z betonu i gruzu ceglanego, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych.

Utwardzony został teren przed wiatą, który spełnia funkcję placu manewrowego.

Uzupełnieniem projektu jest zakup trzech mobilnych kontenerów, służących poprawie efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto realizowana jest kampania edukacyjno-informacyjna, obejmująca tematykę związaną z segregacją odpadów oraz ponownym ich zagospodarowaniem i wykorzystaniem.

Rozbudowany PSZOK będzie obsługiwał mieszkańców miasta i gminy Końskie.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami
Wartość projektu: 822 422,04 zł
Dofinansowanie z UE: 568 340,43 zł
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Perspektywa: 2014 – 2020
Skip to content